ISO

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ κατά ISO 9001:2015 του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ" - ΕΚΔΟΣΗ 1η

 

Γραπτή Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας και Στόχοι

Η Διοίκηση του Εργαστηρίου «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης» λειτουργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και σύμφωνα με το όραμα, την αποστολή και τις αξίες του, παρέχοντας υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις.

Η Διοίκηση του Εργαστηρίου δεσμεύεται για την παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας διεργασιών σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του με στόχο:

 • Την στήριξη αναγκών και δραστηριοτήτων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και με την προσφορά καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών σχετικών με τα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ανάλυση Δεδομένων.
 • Την ανάπτυξη υποδομών (σε Η/Υ και τον εξοπλισμό τους, σε εξειδικευμένο λογισμικό και σε βιβλία/περιοδικά) προκειμένου να εξυπηρετούνται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και η Ανάλυση Δεδομένων.
 • Τη κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
 • Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδριών και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και την πρόσκληση αναγνωρισμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με σκοπό την προώθηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση:

 • Μεριμνά σε συνεχή βάση, ώστε να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται οι δείκτες ποιότητας που έχει θέσει και να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την συνεχή βελτίωσή τους
 • Μεριμνά σε συνεχή βάση, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τομέα του.
 • Μεριμνά για την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, τεχνική ικανότητα και εμπειρία των στελεχών του Εργαστηρίου και επενδύει στη συνεχή τους ενημέρωση και εκπαίδευση ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα και να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες με ακεραιότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία.
 • Μεριμνά για την επιλογή νέων στελεχών από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου ώστε να τους εξασφαλίσει μεταφορά γνώσης και απόκτηση εμπειρίας.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία κατάλληλου, σύγχρονου και καλά συντηρημένου τεχνικού εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του και η συνεχής καταλληλότητά του για την σκοπούμενη χρήση.
 • Διασφαλίζει την εχεμύθεια του προσωπικού σε θέματα που άπτονται εμπιστευτικών δεδομένων (όπως για παράδειγμα δημοσκοπήσεις).
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Παρακολουθεί και ενσωματώνει, στο Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει, νέες τεχνολογικές εξελίξεις.
 • Ενημερώνεται συνεχώς σχετικά με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν το αντικείμενο δραστηριοποίησής του.
 • Επιδιώκειτη στενή συνεργασία με τους συναλλασσόμενους, τους συνεργαζόμενους φορείς και αρχές, ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές συνεργασίας.
 • Η κατανόηση των απαιτήσεων των συναλλασσομένων και των συνεργαζόμενων φορέων καθώς και η εφαρμογή της κείμενη νομοθεσίας, αποτελούν πρωταρχικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Κατά συνέπεια, η Διοίκηση του Εργαστηρίου εγγυάται ότι όλα τα μέλη του προσωπικού έχουν κατανοήσει τη σημασία της ικανοποίησης των απαιτήσεων των συναλλασσόμενων καθώς και των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Οι πολιτικές που καθιερώνουν το Σύστημα Ποιότητας καταγράφονται στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Εργαστηρίου «Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης». Οι διεργασίες του Εργαστηρίου εξελίσσονται με σκοπό τη βελτίωση του εφαρμοζόμενου συστήματος και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών που περιλαμβάνει. Όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό, ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του, οφείλει να εξοικειώνεται με τις αντίστοιχες διεργασίες που το αφορούν και να τις εφαρμόζει.

Υπεύθυνοι για τη συνολική εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης & Επιχειρηματικής Νοημοσύνης και οι Διευθυντές των Τομέων του Εργαστηρίου. Ειδικότερα, οι Διευθυντές των Τομέων είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας στο πεδίο εφαρμογής των Τομέων τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ