ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Σκοπός του εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός και η διενέργεια οικονομικών, κοινωνικών και ποσοτικών ερευνών.

Η λειτουργία του τομέα οικονομικής, κοινωνικής και ποσοτικής έρευνας του εργαστηρίου, έχει τους ακόλουθους στόχους

 • μέσω της ερευνητικής του δραστηριότητας επιδιώκει να συμβάλλει στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • να συνεισφέρει στον επιστημονικό διάλογο μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων
 • να συμβάλλει στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας και την παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Ερευνητικά πεδία – ερευνητικά αποτελέσματα

Στα πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος του τομέα περιλαμβάνονται:

 • Εργασιακές σχέσεις – αγορά εργασίας
 • Οικονομική κρίση – οικονομική ανάπτυξη
 • Δημοσκοπήσεις – έρευνα αγοράς
 • Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση και δομικά μοντέλα
 • Εξόρυξη από δεδομένα (Data mining) και η Online Ανάλυση Δεδομένων (OLAP)

Στα ερευνητικά αποτελέσματα (παρεχόμενες υπηρεσίες) του τομέα εντάσσονται οι μελέτες που εκπονούνται στα παραπάνω πεδία.

Εμβέλεια δράσης

Ο τομέας αναλαμβάνει την διενέργεια ερευνών και μελετών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και τη συνεργασία με άλλα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Σε ποιους απευθύνεται

Έρευνες και μελέτες εκπονούνται από τον τομέα για λογαριασμό φορέων όπως:

 • φορείς του δημοσίου όπως Δήμοι, Περιφέρειες και Δημόσιοι Οργανισμοί
 • οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών όπως επιμελητήρια επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων, συνδικαλιστικές οργανώσεις, σύλλογοι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κ.ά.
 • φορείς του ιδιωτικού τομέα

Επιπλέον, έρευνες και μελέτες εκπονούνται και σε συνεργασία με:

 • δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά ινστιτούτα
 • εργαστήρια και ερευνητικές μονάδες ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ανάλογα με τις εκπονούμενες έρευνες το ανθρώπινο δυναμικό εμπλουτίζεται με εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες-ερευνητές (οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, μαθηματικοί, νομικοί, κ.ά.). Το ανθρώπινο δυναμικό του τομέα διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη διεξαγωγή ερευνών και στην οργάνωση και στη διαχείριση έργων.