ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

Ο τομέας Συστημάτων Παραγωγής και Εφοδιαστικής δραστηριοποιείται σε όλα τα θέματα που άπτονται του προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής και της διανομής προϊόντων. Έμφαση δίδεται στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία και περιοχές απόφασης:

 • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση γραμμών παραγωγής
 • Εξισορρόπηση γραμμών συναρμολόγησης
 • Διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων
 • Χρονικός προγραμματισμός παραγωγής
 • Βελτιστοποίηση εφοδιαστικών αλυσίδων και δικτύων διανομής
 • Χωροθέτηση αποθηκών και κέντρων διανομής
 • Διαχείριση έργων με περιορισμούς πόρων
 • Χρονικός προγραμματισμός σε συστήματα υπηρεσιών (έμφαση στον χρονικό προγραμματισμό προσωπικού)
 • Ευφυή συστήματα μεταφορών με έμφαση σε θέματα ρομποτικής εφοδιαστικής
 • Βελτιστοποίηση διαδικασιών σε συστήματα μεταφορών (έμφαση σε θέματα δρομολόγησης πλοίων, φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων κ.ά.)
 • Μέθοδοι συνδυαστικής βελτιστοποίησης (μαθηματικός προγραμματισμός, προσεγγιστικοί αλγόριθμοι, ευρετικοί και μετα-ευρετικοί αλγόριθμοι)
 • Υπολογιστική νοημοσύνη και τεχνικές soft computing

Ειδικότερα, ο τομέας δραστηριοποιείται στην εκπόνηση βιομηχανικών μελετών και  επιχειρηματικών σχεδίων, στην ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων, σχεδίαση αλγορίθμων και ανάπτυξη προηγμένου λογισμικού για την επίλυση ρεαλιστικών ζητημάτων που αναφύονται στα πιο πάνω πεδία και περιοχές απόφασης. Ο τομέας δέχεται ένα σημαντικό αριθμό φοιτητών για πτυχιακή εργασία με θέμα στα προαναφερθέντα πεδία. Δίνεται επίσης η δυνατότητα συνέχισης των εργασιών αυτών σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής.

Ο τομέας υποστηρίζει τη διδασκαλία των πιο κάτω μαθημάτων

 • Διοίκηση Λειτουργιών (προπτυχιακό, υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου)
 • Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιαστικής (Logistics) (προπτυχιακό, υποχρεωτικό 7ου εξαμήνου)
 • Ειδικά Θέματα Διοίκησης Λειτουργιών (προπτυχιακό, επιλογής 8ου εξαμήνου)
 • Διοίκηση Λειτουργιών (μεταπτυχιακό, επιλογής 2ου εξαμήνου)