ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Τομέας «Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων» αναπτύσσει και εφαρμόζει εργαλεία και τεχνικές για όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, βασισμένα στα επιστημονικά πεδία των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (Management Information Systems), Επιχειρηματικής Νοημοσύνης (Business Intelligence) και Ειδικών Θεμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence). Χαρακτηριστικές  μεθοδολογίες των παραπάνω  επιστημονικών πεδίων που εντάσσονται στις δραστηριότητες του Τομέα Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων είναι η εξόρυξη από δεδομένα (data mining), η Online Ανάλυση Δεδομένων (OLAP), οι μέθοδοι ανάλυσης ροής διεργασιών (workflow systems) και  η Στάθμιση Επιχειρηματικών Στόχων (Balanced Scorecard).

Στα πλαίσια των διαφόρων έργων που ο Τομέας «Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων» έχει αναλάβει, έχουν αναπτυχθεί συστήματα διαφόρων λειτουργικοτήτων (π.χ. decision support, process modelling, κ.α.) που βασίζονται σε υλοποιημένα υποσυστήματα διαφόρων κατηγοριών (π.χ. content management, mobile programming, web design, κ.α.).

Ενδεικτικά, ο Τομέας «Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων» έχει αναπτύξει και υλοποιήσει πλήθος αλγορίθμων εξόρυξης από δεδομένα (data mining). Κάποια από αυτά αφορά και σε εξειδικευμένα προβλήματα: π.χ. πάρα πολύ μεγάλες Βάσεις Δεδομένων, εφαρμογή σε μη δομημένα δεδομένα (π.χ. text mining), κ.λ.π. Οι αλγόριθμοι αυτοί αποτελούν εργαλεία ανάλυσης Big Data.

Επίσης, ο Τομέας «Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων» έχει αναπτύξει ειδικό μοντέλο για OLAP ανάλυση και έχει  επίσης υλοποιήσει την πρώτη εφαρμογή της μεθοδολογίας Balanced Scorecard σε Δημόσιο Οργανισμό (και από τις πρώτες γενικά).

 

Βασίλειος Βουτσινάς, Καθηγητής, Υπεύθυνος Τομέα

Άρης Κομποθρέκας, Υποψήφιος Διδάκτορας, Υπεύθυνος Ομάδας Τεχνικών Ανάλυσης

Δρ. Χρήστος Τατσιόπουλος, Υπεύθυνος Ομάδας Αναλυσης Δεδομένων Διαδικτύου